معرفی

مشخصات فردی

داود آقابیگ

نام - نام خانوادگی : داود   آقابیگ

پست الکترونیکی : aghabeig@azad.ac.ir;d_aghabeig@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : آمار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شیراز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : آمار کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : آمار کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

 تنها سابقه  اجرایی بنده در دانشگاه،تدریس میباشد عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشکده فني

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 9

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377-06-01

داود آقابیگ
داود آقابیگ

محل خدمت :
    دانشکده فني
مرتبه علمی :
    استادیار
^