پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


1 - davoud aghabeig, Economic design of -control charts under generalized exponential shock models with non-uniform sampling intervals,

طرح پژوهشی پایان یافته

داود آقابیگ
داود آقابیگ

محل خدمت :
    دانشکده فني
مرتبه علمی :
    استادیار
^