زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

داود آقابیگ
داود آقابیگ

محل خدمت :
    دانشکده فني
مرتبه علمی :
    استادیار
^