دروس

نیمسال اول ۹۵-۹۴

» 1-آماراحتمالات مهندسی ،2 -آمار حیاتی و احتمال ،3- ریاضی عمومی I ،

زمینه های تدریس

داود آقابیگ
داود آقابیگ

محل خدمت :
    دانشکده فني
مرتبه علمی :
    استادیار
^