فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

داود آقابیگ
داود آقابیگ

محل خدمت :
    دانشکده فني
مرتبه علمی :
    استادیار
^